ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


22.12.2021
Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на Сета ООД
Tози уебсайт https://setabg.com/ се притежава и управлява от „Сета“ ООД. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни от Сета ООД:

Сета ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание Общ регламент относно защитата на данните (216/679), отнасящ се до защитата на личните данни на територията на Европейския съюз („ЕС“), приет през 2016г. и пряко приложим за всички държави от ЕС от 25-ти май 2018 г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка, въз основа на изрично получено от Вас съгласие, изразено чрез приемането на политиката ни за поверителност.

Информация, която събираме
В случай, че сте избрали да изпратите запитване към нас, за да Ви изпратим отговор е необходимо да предоставите свои лични данни. Това са:

Име(на), фамилия – за целите на идентификацията Ви и предоставяне на информацията, която сте поискали;
Телефонен номер – за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед информацията, която сте поискали;
Електронен адрес – за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед изпълнение на ангажиментите ни към вас, относно информацията, която сте поискали и това предполага уведомяването Ви по електронна поща, както и когато електронната Ви поща ще се ползва като средство за комуникация между нас и Вас;
Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме, са:

Форма за контакт, чрез която се отговаря на изпратените въпроси от наши клиенти и/или при поискване на каталог за комплекса;
Онлайн чат и чатбот, чрез който се отговаря на запитвания на потребителите на нашия Уебсайт;
Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Събраната информация се обработва от Сета ООД единствено с цел предоставяне на исканата от Вас информация и осъществяване на контакт с Вас, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.

Статистически цели;

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

При обработката на Вашите лични данни спазваме следните принципи:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Ограничение на целите на обработване;
Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
Точност и актуалност на данните;
Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:
Разкриват расов или етнически произход;
Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
Не се събират данни за деца на възраст под 18 години. При изпращане на запитване към нас, задължително се отбелязва потвърждение, че лицето е над 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са ни предоставили лични данни, искаме да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни
„Карат перфект“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от пет години. След изтичането на този срок, „Карат перфект“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за реда за унищожаване на лични данни. Вие ще бъдете уведомени, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Карат перфект“ ООД или друго.
„“Карат перфект“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.
Личните данни, събрани от сайта на „Карат перфект“ ООД не се предоставят на външни лица, извън вътрешната организация на „Карат перфект“ ООД. Лицата, които имат право да се ползват от личните данни вътре в организацията са изчерпателно определени в приетите процедури за обработка на лични данни на Дружеството.
„Карат перфект“ ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Вашите права
Вие имате право на:

Информация и достъп до личните Ви данни, обработвани от Сета ООД;
Право да искате извършването на коригиране и допълване на данните Ви, когато те са неточни или непълни;
Правото да поискате изтриване на личните Ви данни, при наличието на определени основания за това;
Право да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и правото да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни и автоматизирано вземане на индивидуални решения за Вас, включително профилиране; Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
Право да бъдете уведомен/а, преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица;
Правото да откажете данните Ви да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;
Право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Сета ООД;
Право да възразите срещу обработването на личните си данни; срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
Право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите ни, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
Право да поискате от нас директно да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на писмена жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес в гр. София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2;
Информация за нас: Сета ООД, ЕИК 115633112, седалище и адрес на управление: с. Бенковски, ул. „10-та“, 22, е-mail:
setaood@abv.bg, тел: +359 876 084 680

Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Това ще Ви позволи по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.